top of page
Sök
  • Skribentens bildLari Pitkäkangas

Bra nyheter 22/6 2020

Malmö kommunstyrelse vill utöka stödet till civilsamhället.  Tack vare en omfattande diskussion kring föreningslivet och krisen, som också nått kommunledningen, så kommer nu ett rejält utökat stöd till civilsamhället. Det kanske viktigaste i det hela är att Malmö stad utlovar en kommande analys av vilka behov och utmaningar som finns för civilsamhället i Malmö. I korthet de förslag som ska tas av kommunen: Stöd till föreningslivet Coronapandemin har påverkat föreningslivet negativt på grund av de rådande restriktionerna. Föreningslivet i Malmö har drabbats av att kunna genomföra färre aktiviteter än vanligt med sämre ekonomi som följd. Marginalerna är små, arrangemang ställs in, medlemsintäkter minskar och stöd från sponsorer uteblir. Fritidsnämnden stöttar föreningslivet på bred front men behöver täcka upp de ökade kostnaderna som uppstår vid denna typ av extraordinära kriser. Utifrån situationen föreslås att Malmö stad avsätter resurser för tillfälligt ekonomiskt stöd till Malmös föreningsliv. Stödet bör vara ett komplement till övriga insatser från nämnden och andra eventuella stödåtgärder. ->Kommunledningen föreslår kommunfullmäktige att tillföra fritidsnämnden 2 mnkr för att stödja de föreningar som drabbats av coronapandemin. Oförutsedda händelser För att kunna möta eventuellt ytterligare behov kopplade till Coronapandemin och den ekonomiska krisen finns det behov av en reserv för oförutsedda händelser

->Kommunledningen föreslår kommunfullmäktige att tillföra kommunstyrelsen 10 mnkr riktat mot kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar

  • Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att i samråd med arbetsmarknads- och socialförvaltningen återrapportera till kommunstyrelsen om behov av utökat stöd till kvinnojourerna när beslut om fördelning av det statliga stödet till Sveriges kvinnojourer har tagits.

  • Kommunstyrelsens beviljar med finansiering ur kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar Skåne Stadsmission 400 tkr under 2020, som ett särskilt verksamhetsstöd med anledning av coronapandemin.

  • Kommunstyrelsen tilldelar med finansiering från kommunstyrelsens anslag till förfogande arbetsmarknads- och socialnämnden ett utökat kommunbidrag med 2 000 tkr att fördelas lika mellan Fryshuset Skåne och Skåne stadsmission i syfte att avhjälpa nöd och ge humanitärt stöd till utsatta personer.

  • Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att, i dialog med berörda förvaltningar samt representanter för föreningslivet, göra en djupare analys kring vilket stöd som civilsamhället behöver på längre sikt. Analysen med förslag på åtgärder ska redovisas till kommunstyrelsen under hösten 2020.

23 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page